image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie a současnost

Historie

Obec  KŘTOMIL - jediná ves tohoto jména nejen u nás, ale i ve světě - leží na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje v okrese Přerov, 2,5 km západně od Bystřice pod Hostýnem.

Rozkládá se na ploše 403 ha v nadmořské výšce 265 až 280 m.n.m., na úpatí pravěkého pohřebiště i sídliště Ochozy v sousedství zaniklé obce Králova – zemědělské oblasti zvané Karlovsko.

První písemná zmínka se datuje do r. 1365. Až do r. 1500 bývala samostatným statkem v rukou střídající se drobné šlechty. Vladykové ze Křtomile vybudovali ve vsi tvrz, která je však  připomínána až v r.1498. Počátkem 16. stol. koupili Křtomil dřevohostičtí páni   ze Žerotína. V roce 1635 ji kníže Václav Lobkovic prodal Janovi z Rottalu  a od r. 1650 se obec stala trvalou součásti bystřického panství, jehož posledními feudálními majiteli  od r. 1827 byli baroni z Loudonu. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války.

Pečeť, užívaná k ověření katastru naší obce, byla pořízena za vlády Rottalů.  Je z r.1749.

Pečetní pole vyplňuje oválný štít s  dosti složitou figurou  složenou ze symbolů zaměstnání obyvatel obce. Jde pravděpodobně o sekyru na delším  topůrku (nebo  motyku) překříženou cepem  pod radlicí a nad ní nůž  (krojidlo). Pro zajímavost uvádíme,  že je uložena ve fondu D 2 – Rektifikační akta, č. 235 ,  v Moravském zemském archivu Brno.

Ve 20 stol. byla obec sloučena se sousední obcí Lipová, později spadala pod správu MNV obce Dřevohostice, která se vyvíjela jako obec středisková.

V r. 1990  se Křtomil osamostatnila a od té doby funguje jako územně samosprávny celek.

Již samostatné obci na základě předloženého návrhu a po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexiologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky byly  dne 6. října 2004 slavnostně uděleny obecní symboly.

Znak : v modrém štítě ve zlatém slunci červená, čelně hledící lví hlava se stříbrnými zuby.

Vlajka: modrý list se žlutým sluncem s paprsky střídavě trojúhelníkovými a plamennými, v něm červená, čelně hledící lví hlava s bílými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Křtomil Vlajka obce Křtomil

Při ztvárnění byla hlavní pozornost věnována erbovnímu znamení domácího vladyckého rodu ze Křtomil (zářící slunce). Namísto běžného zobrazení však byla na slunce položena červená lví hlava, převzatá z erbu posledních bystřických pánů – baronů z Loudonu. Dominatní modrá barva symbolizuje protékající říčku Bystřičku

Na kulturní a historické památky je obec chudá. Křtomilská tvrz zanikla beze stopy nejpozději v neklidných dobách třicetileté války. Za zmínku stojí pouze vysoká, štíhlá stavba  místní zvonice se dvěma zvony z počátku 19. stol. . Ještě do dnešních dnů jeden zvon pravidelně den co den oznamuje pravé poledne a večerní klekání, zatímco druhý „umíráček“ je nositelem smutných zpráv – širokému okolí oznamuje úmrtí některého z našich spoluobčanů. Zvon visící v naší obci pochází z r. 1845, za okupace byl odvezen nacisty, ale naštěstí se ho díky místním občanům  podařilo zachránit. Po opravě dne 15.8.1945 zazněl opět jeho zvučný hlas.
Ještě  v polovině minulého století pracovaly na říčce Bystřičce dva mlýny.

Návštěvníky obce si dovolujeme upozornit na dva kamenné kříže  z počátku 19. stol. a na již restaurovaný pomník padlým vojínům I. světové války. V blízkosti tohoto pomníku bývala stará soška Matky Boží Svatohostýnské, chráněna čtyřmi starými lipami. Dnes je soška nahrazena obrázkem.

Název obce prošel mnoha změnami. V zemských deskách Olomouckých je prezentována jako obec Krstomil. V r. 1374 se psala jako Krsthomil. Teprve v r. 1517 se uvádí její nynější podoba Křtomil. Nejzajímavější písemnou podobu  získala obec r. 1718, z této doby se zachovala písemná zmínka o obci Krežtomühl.

V obci působil bratrský sbor a obec měla i vlastní, dnes již neexistující hřbitov.

Současnost

Současná obec má 444 trvale žijících obyvatel. 

V obci byl po jejím osamostatnění zbudován veřejný vodovod, byla zcela plynofikována, zčásti je odkanalizována. Dále jen namátkou: kromě nové stavby budovy OÚ a obchodu byly zbudovány autobusové zálivy vč. čekáren, položena část místních komunikací, zřízeno nové hřiště, obnoven a vysazen obecní sad, byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, zbudován bezdrátový místní rozhlas vč. varovného systému .

Pozornost je věnována zejména zlepšování podmínek života občanů a to nejen opravami místních komunikací a chodníků.  Dochází k výsadbě zeleně a to nejen v intravilánu,  ale můžeme se pochlubit také novými stromořadími v exkravilánu obce a v neposlední řadě i obnovou místní studánky.

Na tomto odkaze si můžete poslechnout krátký pořad, který o naší obci připravil Český rozhlas.