Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Mobilní rozhlas (elektronická, listinná) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Volební agenda (elektronická) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, stočné (listinná) Smlouvy (listinná) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (listinná, elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Povodňový plán (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (elektronicky, listinně) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Evidence včelstev (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) Kamerový systém
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Zasílání informací občanům obce Vedení evidence obyvatel Vedení volebních seznamů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv pachtovních, nájemních, o právu provést stavbu na cizím pozemku Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstvar a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence včelstev Vedení účetnictví ochrana majetku obce
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obce žadatelé o zasílání informací obyvatelé s trvalým bydlištěm Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti občané Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny včelaři na území obce Plátci a příjemci uživatelé hřiště
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště jméno, příjmení, telefon, email jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost, údaje o opatrovníkovi jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, omezená svéprávnost, údaje o zdravotním stavu, podpis Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, email, telefon, podpis Jmenné, adresní Jmenné, adresní silueta postavy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci oprávnění občané Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci starosta 
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) po dobu platnosti souhlasu 50 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let do trvání souhlasu po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 6 let 5 let 1 rok 10 let 5 let 5 let 5 -10 let po dobu nezbytně nutnou z důvodu ochrany majetku obce
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c a c c e c c c c c e c c e c c c c e c c f
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   563/2001 Sb. o účetnictví, 262,2006 Sb. zákoník práce 262,2006 Sb. zákoník práce Není třeba vyplnit buňku. 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
128/2000 Sb. Zákon o obcích 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
134/2016 Sb., - Zákon o zadávání veřejných zakázek,
340/2015 Sb., - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon
300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek,
111/2009 Sb., - zákon o základních registrech,
300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek,
111/2009 Sb., - zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
201/2012 Sb., - Zákon o ochraně ovzduší,
254/2001 Sb., - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
+ další složkové zákony z oblasti ochrany životního prostředí,
106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na základě vyžádání 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
99/1963 Sb., - Občanský soudní řád,
128/2000 Sb. o obcích 257/2001 Sb., - Knihovní zákon,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči "128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,"
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., - Zákon o některých přestupcích,
nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE